Image Alt

Onderhoud OBAS

  /    /  Onderhoud OBAS

Olie-en benzineafscheider

Voor een opdrachtgever hebben wij geregeld dat de olie- en benzineafscheider (ook wel bekend als OBAS) geleegd en gereinigd is, op een goede werking is gecontroleerd en weer voor 5 jaar goedgekeurd is. Onze opdrachtgever voldoet hiermee aan de eisen die gesteld worden aan het in gebruik hebben van een OBAS.

In de OBAS worden de olie en brandstof gescheiden van het afvalwater. Het slib blijft in de slibvangput en de olie-en benzine in de olieafscheider. Het afvalwater kan na de OBAS worden geloosd op het riool of watergang.

De inhoud van de olieafscheider en de bijbehorende slibvangput kan bestaan uit brandstofresten, zeepresten en olieresten. Dit is gevaarlijk afval. Het afval moet daarom worden ingezameld door een erkende inzamelaar. Van de afvoer van het afval ontvangt de gebruiker een bewijs hoeveel afval op verantwoorde wijze is afgevoerd.

De gebruiker van een OBAS doet er goed aan een onderhoudscontract af te sluiten zodat elk halfjaar een controle van de OBAS plaatsvindt en vervolgens elke 5 jaar de OBAS wordt gekeurd en wordt geleegd. Het is van belang dat een gebruiker van een OBAS kan aantonen wat er met het gevaarlijk afval is gebeurd. Dit stelt de omgevingsdienst verplicht.

Mocht u ook een OBAS in gebruik hebben dan regelen wij dit graag voor u dat de OBAS halfjaarlijks wordt gecontroleerd en vervolgens 1x per 5 jaar wordt geleegd en het afval op juiste wijze wordt afgevoerd en vervolgens de OBAS wordt gecontroleerd en gekeurd.